මහින්ද සමඟ ඩීල් දමා ජාතික අභිලාෂයන්ට පිටුපෑවොත් එය පවුල් පිටින් අඩි හතක් යට යාමට සුදානම් වීමක්

“දැන් මහින්දත් සමඟ සිරිසේන මහත්තය ඩීල් දැමීමට සුදානම් වන බව මාධ්‍ය වාර්තා කරනවා. යම් විදියකින් නරක ඩීල් වලට ගිහින් රෙද්ද ගලවාගෙන හෙළුවෙන් ඉන්න උත්සහ කරන්න එපා. ඔබට මොනම හේතුවකටවත් මහින්ද කල්ලියේ රැකවරණය ගන්න බෑ. ඔබ අමතක කරන්න එපා ඔබ යම් විදියකින් හරි ජාතික අභිලාෂයන්ට පිටුපා එවැනි ලිහිල් වීමකට ගියොත් ඔබ අඩි හතක් යට පවුල් පිටින් යන්නට හේතුවෙන වැඩකට යනවා කියන එක හිතා ගන්න” යැයි අමිල හිමියන් ජනපති සිරිසේන මහතාට අවධාරණය කරයි.

aithiya.lk

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *