ප්‍රාදේශීය සභා සංශෝධන, නගර සභා සංශෝධන, මහ නගර සභා සංශෝධන යන පනත් ත්‍රිත්වයට කථානායක අත්සන

පසුගියදා පාර්ලිමේන්තුවේ සම්මත වූ පලාත් පාලන මැතිවරණයට අදාළ ප්‍රාදේශීය සභා සංශෝධනනගර සභා සංශෝධනමහ නගර සභා සංශෝධන යන පනත් ත්‍රිත්වයට ගරු කථානායකතුමන්ගේ අත්සන සනිටුහන් කිරීම අද දින (2017-10-12)  පෙරවරු 10.00 ට පාර්ලිමේන්තුවේ දී සිදු විය.  මෙම අවස්ථාවට පලාත් පාලන විෂය භාර අමාත්‍ය ගරු ෆයිසර් මුස්තාපා සහ පාර්ලිමේන්තු මහ ලේකම් ධම්මික දසනායක යන මහත්වරු ද එක් වූහ.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *