මුල්ලේරියාව රෝහලේ ප්‍රතිසංස්කරණය කරන ලද 22 වන වාට්ටු සංකීර්ණය කථානායක කරු ජයසූරිය මහතා අතින් විවෘත කෙරෙයි

මුල්ලේරියාව රෝහලේ ප්‍රතිසංස්කරණය කරන ලද 22 වන වාට්ටු සංකීර්ණය ලෝක මානසික දිනය නිමිත්තෙන් (2017-10-10) දින පැවැති උත්සවයේදී කථානායක කරු ජයසූරිය මහතා අතින් විවෘත කෙරිනි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *