මා සතු සියල්ල පැහැරගත්තා…….. ලලිත් කොතලාවල

හිටපු ජනාධිපතිගේ කල්ලිය මා සතු සියල්ල පැහැරගන්න සැළසුම් කළා…….. ලලිත් කොතලාවල

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *